Pedagogische hulp bij hogere studies

In onderstaande hulpmiddelenfiche vindt u informatie over de aard en het gebruik van het hulpmiddel en richtlijnen die helpen om een vraag voor terugbetaling efficiënt af te handelen.

In de onderdelen ‘Beschrijving van het hulpmiddel’, ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ en ‘Met welke hulpmiddelen kunt u dit hulpmiddel niet combineren?’, vindt u informatie over de mogelijkheden voor terugbetaling van het hulpmiddel. In de beschrijving wordt gedefinieerd welke hulpmiddelen en aanpassingen onder deze referterubriek horen. In het deel ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ wordt aangegeven voor wie en onder welke omstandigheden het VAPH met deze referterubriek standaard een tegemoetkoming voorziet. Als uw situatie niet overeenkomt met een van de situaties die hier beschreven zijn, maar de noodzaak, werkzaamheid, doelmatigheid, gebruiksfrequentie van het hulpmiddel zijn toch aangetoond in functie van de handicap, kan het VAPH eveneens tegemoetkoming geven voor het hulpmiddel.

Meer informatie over de terugbetaling van hulpmiddelen vindt u in het deel ‘Hulpmiddelen’ op de website van het VAPH.

Beschrijving van het hulpmiddel

Pedagogische hulp bij hogere studies is inhoudelijke begeleiding buiten de lesuren voor een opleiding van het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs. De pedagogische hulp wordt georganiseerd overeenkomstig het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en leidt tot het behalen van respectievelijk de graad van bachelor of master of het diploma van gegradueerde.

De pedagogische begeleiders moeten geslaagd zijn voor de vakken waarvoor ze begeleiding geven en moeten die vakken op een vergelijkbaar opleidingsniveau hebben gevolgd.

De beslissing tot toekenning van een tegemoetkoming voor pedagogische hulp bij hogere studies geldt voor één jaar en kan jaarlijks worden verlengd voor één jaar.
Voor het behalen van de graad van bachelor of het diploma van gegradueerde kan de persoon met een handicap gedurende maximaal vier jaar aanspraak maken op een tegemoetkoming, voor het behalen van de graad van master gedurende maximaal drie jaar. Wanneer de persoon met handicap voor het behalen van de graad van master een schakel- of voorbereidingsprogramma dient te volgen, kan hij gedurende maximaal 2 jaar aanspraak maken op een tegemoetkoming voor het behalen van een getuigschrift van het schakel- of voorbereidingsprogramma.

De persoon met een handicap kan slechts aanspraak maken op een tegemoetkoming voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor en een eerste graad van master.

Het agentschap kan een tegemoetkoming voor pedagogische hulp bij hogere studies pas uitbetalen nadat het de volgende documenten en de volgende informatie heeft ontvangen:

Voor wie is het hulpmiddel bestemd?

 1. Slechthorenden met een matig of ernstig gehoorverlies of doven
  • die een opleiding van het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs volgen voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor of een eerste graad van master.
 2. Slechthorenden met een matig of ernstig gehoorverlies of doven
  • die een opleiding van het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs volgen voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor of een eerste graad van master na het verwerven van de handicap.
 3. Slechtzienden of blinden
  • die een opleiding van het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs volgen voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor of een eerste graad van master.
 4. Slechtzienden of blinden
  • die een opleiding van het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs volgen voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor of een eerste graad van master na het verwerven van de handicap.
 5. Doofblinden
  • die een opleiding van het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs volgen voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor of een eerste graad van master.
 6. Doofblinden
  • die een opleiding van het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs volgen voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor of een eerste graad van master na het verwerven van de handicap.

Refertebedrag, refertetermijn, procedure, gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief

Refertebedrag
6.931,17 euro
Refertetermijn
n.v.t.
Vereenvoudigde aanvraagprocedure
Mogelijk
Terugbetaling bij gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief
Mogelijk
Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte
Mogelijk

Extra informatie

Toelichting

GON-begeleiding is vanaf het schooljaar 2017-2018 vervangen door ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In het hoger onderwijs heeft men een eigen ondersteuningsmodel ontwikkeld ter vervanging van het GON-onderwijs. Het aanspreekpunt voor studenten is het SIHO (Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs). De contactpersonen van de verschillende hogescholen en universiteiten staan vermeld op hun website; http://www.siho.be/aanspreekpunten.

De ondersteuning kan ook bij het behalen van een eerste diploma na het verwerven van de handicap, dus ook voor personen die al een hoger diploma hadden maar door het verwerven van een handicap een herscholing moeten volgen op het niveau van het hoger onderwijs of hoger beroepsonderwijs om een job te vinden.

Als alternatief voor de ondertekende factuur kan een digitaal factuur aangeleverd worden, aangevuld met een verklaring op eer door de persoon met een een handicap: "Ik verklaar op eer dat ik akkoord ga met het aantal gepresteerde uren per begeleider gedurende de periode waarop de facturatie met facturatienummer xxx slaat".

Indien de persoon GON krijgt dan moet er slechts een gedeeltelijke tussenkomst voorzien worden (50 %). Maximum 1/3 van het opgebruikte budget mag ingevuld worden door familie tot de 2de graad of een gelijkaardige regeling.