Oplossing voor verticale circulatie boven 1,80 m met gesloten koker of schacht met een maximumsnelheid van 0,15 m/s

In onderstaande hulpmiddelenfiche vindt u informatie over de aard en het gebruik van het hulpmiddel en richtlijnen die helpen om een vraag voor terugbetaling efficiënt af te handelen.

In de onderdelen ‘Beschrijving van het hulpmiddel’, ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ en ‘Met welke hulpmiddelen kunt u dit hulpmiddel niet combineren?’, vindt u informatie over de mogelijkheden voor terugbetaling van het hulpmiddel. In de beschrijving wordt gedefinieerd welke hulpmiddelen en aanpassingen onder deze referterubriek horen. In het deel ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ wordt aangegeven voor wie en onder welke omstandigheden het VAPH met deze referterubriek standaard een tegemoetkoming voorziet. Als uw situatie niet overeenkomt met een van de situaties die hier beschreven zijn, maar de noodzaak, werkzaamheid, doelmatigheid, gebruiksfrequentie van het hulpmiddel zijn toch aangetoond in functie van de handicap, kan het VAPH eveneens tegemoetkoming geven voor het hulpmiddel.

Meer informatie over de terugbetaling van hulpmiddelen vindt u in het deel ‘Hulpmiddelen’ op de website van het VAPH.

De gevraagde hulpmiddelenfiche (#4886 Oplossing voor verticale circulatie boven 1,80 m met gesloten koker of schacht met een maximumsnelheid van 0,15 m/s) is niet geldig op de gevraagde datum (vandaag). Onderstaande versie van de fiche was geldig van 2019-07-01 tot 2022-09-30.
kokerlift

Beschrijving van het hulpmiddel

Een oplossing voor verticale circulatie boven 1,80 m met gesloten koker of schacht volgens de machinerichtlijn is een 'verticaal hefplatform +1,80 m' bestemd voor het vervoer van personen dat langs een vaste verticale geleider een hoogteverschil overbrugt van meer dan 1,80 m en dat bestaat uit een gesloten rolstoeltoegankelijk platform (een afgesloten kooi) met een aangepaste bediening voor personen met een handicap.

Een oplossing voor verticale circulatie boven 1,80 m met gesloten koker of schacht volgens de machinerichtlijn ('verticaal hefplatform +1,80 m') voldoet aan de eisen van deze richtlijn en kan zowel binnen als buiten de woning geplaatst worden.

Inbegrepen:

Niet inbegrepen:

Voor wie is het hulpmiddel bestemd?

  1. Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
    • die voor verplaatsingen binnenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel (of verrijdbare stoel);
    • bij wie een of meer van de noodzakelijk bereikbare woonruimtes (slaapkamer(s), toilet, badkamer, leefruimte, garage, toegang) zich op verschillende niveaus bevinden;
    • bij wie de woonfuncties slechts kunnen georganiseerd worden op eenzelfde niveau door ombouwen/aanbouwen van de woning: badkamer, eigen slaapkamer, toilet, leefruimte of garage.

Refertebedrag, refertetermijn, onderhoud, herstellingskosten, procedure, gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief, zeer uitzonderlijke zorgbehoefte

Refertebedrag
26.250,00 euro
Refertetermijn
20 jaar
Onderhoud
197,80 euro 3 keer per jaar
Herstellingskosten
20% van het refertebedrag;
Vereenvoudigde aanvraagprocedure
Niet mogelijk
Terugbetaling bij gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief
Niet mogelijk
Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte
Mogelijk

Extra informatie

Welke attesten en verslagen voegt u toe om de aanvraag te ondersteunen?

Toelichting

Als gekozen wordt voor een oplossing met gesloten koker of schacht boven 1,80 m om een hoogteverschil te overbruggen, zal dooorgaans geen andere oplossing noodzakelijk zijn voor hetzelfde hoogteverschil.

Een oplossing voor verticale circulatie boven 1,80 m met gesloten koker of schacht volgens de machinerichtlijn bestaat uit volgende elementen:

Zorg dat alle elementen die deel uitmaken van een oplossing voor verticaal transport, opgenomen worden in een offerte, zodat bij realisatie geen extra kosten voorkomen.

Een offerte van een oplossing voor verticale circulatie boven 1,80 m met gesloten koker of schacht volgens de machinerichtlijn wordt op basis van een volledig lastenboek opgemaakt. Dat lastenboek of werkfiche bestaat uit drie delen:

Als een een oplossing voor verticale circulatie boven 1,80 m met gesloten koker of schacht volgens de machinerichtlijn geplaatst wordt aan een woningscheidende wand, moet men rekening houden met mogelijke geluidsoverlast bij de buren.

Snel Degeneratieve Aandoening (SDA)

Bij personen met een SDA is een oplossing voor verticale circulatie zoals een traplift, een verticaal hefplatform (plateaulift) en een oplossing voor verticale circulatie boven 1,80 m met gesloten koker of schacht volgens de machinerichtlijn, meestal geen adequate oplossing. Het functioneel kunnen gebruiken van deze oplossing staat niet in verhouding tot de referteperiode waarvoor dit bedoeld is.

Het inschatten van de evolutie van het ziektebeeld moet zorgvuldig in kaart gebracht worden. Dat moet gestaafd worden met medische attesten en een recent functioneel bilan over de motorische vaardigheden.

Aanvragen voor een oplossing om verticale circulatie voor personen met SDA zullen telkens beoordeeld worden door een arts van het VAPH.

Een betere oplossing is om onmiddellijk voor een comfortabele oplossing voor de verzorging van betrokkene te kiezen op het meest toegankelijke niveau.

Grote ingrepen zoals ombouwen van een bestaande leefruimte door zware breekwerken, het plaatsen van verticale circulatie, moeten vermeden worden.

Hulpmiddelendatabank: Oplossing voor verticale circulatie boven 1,80 m met gesloten koker of schacht met een maximumsnelheid van 0,15 m/s

Terugbetaling bij co-ouderschap

De hulpmiddelen of aanpassingen uit deze hulpmiddelenfiche kunnen indien noodzakelijk een tweede keer terugbetaald worden in een context van co-ouderschap.

Vroegere benamingen voor deze referterubriek