vaph logo en link naar de vaph-website

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Tegemoetkoming voor hulpmiddelen

Homologatie van voertuigen voor personen met een handicap

KOC, maart 2015

Wat is homologatie?

´Homologatie´ betekent hetzelfde als goedkeuring of certificaat. Een goedkeuringsinstantie controleert of het voertuig voldoet aan alle relevante technische en bestuursrechterlijke bepalingen. Als dat zo is, levert de instantie een gelijkvormigheidsattest af. In Vlaanderen is die instantie de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid (BMV) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

In de meeste gevallen vraagt de fabrikant of zijn vertegenwoordiger een typegoedkeuring aan voor een voertuigtype dat hij op de markt wil brengen. Als hij die typegoedkeuring krijgt, levert hij elk voertuig van dat type af met een gelijkvormigheidsattest.

Als een voertuig aangepast wordt, moet het voertuig opnieuw gehomologeerd worden. Een autokeuringsstation voert dan in opdracht van de overheid de nodige metingen uit. Als de metingen positief zijn, reikt de BMV een individueel goedkeuringsdocument uit.

Met enkel een goedkeuring kunnen de meeste voertuigen nog niet reglementair op de openbare weg gebruikt worden. Daarvoor moet elk afzonderlijk voertuig ingeschreven worden in het repertorium van voertuigen.

Waarom homologeren?

Een gehomologeerd voertuig voldoet aan de gestelde technische en administratieve vereisten waardoor het op een verantwoorde manier aan het openbaar verkeer kan deelnemen.

Soorten homologatie voor personen met een handicap

Homologatie SH

SH staat voor Speciale-Handicap. Onder Homologatie SH vallen de aanpassingen om een rolstoelgebruiker te vervoeren.

Homologatie Diversen-Andere

Onder ´Homologatie Diversen-Andere´ vallen de aanpassingen zoals gas en rem aan het stuur, verplaatsing gaspedaal ... Het gaat om aanpassingen die geen grote impact hebben op de structuur, het koetswerk van het voertuig.

Uitzondering: stuurbol

Als er enkel een stuurbol geplaatst wordt, zonder bedieningsfuncties, moet het voertuig niet opnieuw gehomologeerd worden. Er moet enkel een document aanwezig zijn dat de gebruiker een persoon met een beperkte mobiliteit is, met vermelding van naam en adres van de inschrijving. Dat document kan een technische fiche of een rijgeschiktheidsattest van CARA zijn.

Op de bol mag geen uitstekend of snijdend onderdeel voorkomen. De bol moet zonder speling aangebracht zijn, maar mag demonteerbaar zijn. In dat geval moet het vergrendelingssysteem beveiligd zijn. Als de bol gedemonteerd is, mag de bevestiging geen uitstekende of snijdende onderdelen vertonen.

Homologatie NKS

NKS staat voor Nationale Kleine Serie.

Wanneer de aanpasser van een bepaald type voertuig een groter aantal gelijkaardige voertuigen wil leveren, kan hij een aanvraag voor typegoedkeuring kleine reeks (NKS) indienen. Homologatie NKS komt bijna nooit voor bij autoaanpassingen voor personen met een handicap.

Hoe een aangepast voertuig homologeren?

De homologatieprocedure verschilt naargelang de aanvrager.

Een ombouwer met een COP-erkenning (Conformity of Production) beschrijft de wijzigingen die hij wenst aan te brengen aan het voertuig.

De aanvrager dient een dossier in bij de BMV. Enkel na een positieve beoordeling van het dossier geeft de BMV haar akkoord en mag de aanpassing uitgevoerd worden.

De BMV levert bij een positieve beoordeling het goedkeuringsattest betreffende de aanpassing van het voertuig af.

Een ombouwer zonder COP-erkenning of een particulier volgen een andere procedure.

De aanvrager dient een dossier in bij de BMV via een als technische dienst erkend keuringsstation. Enkel na een positieve beoordeling van het dossier geeft de BMV haar akkoord en mag de aanpassing uitgevoerd worden.

De aanvrager biedt het voertuig ter controle aan bij de technische keuring. De technische keuring controleert het voertuig en gaat na of de aanpassing werd uitgevoerd conform met de beschrijving en voldoende de veiligheid garandeert. Zij maakt haar bevindingen over aan de BMV.

De BMV levert bij een positieve beoordeling het goedkeuringsattest betreffende de aanpassing van het voertuig af.

Kostprijs?

Autoaanpassers factureren dossierkosten voor autoaanpassingen. Die dossierkosten bestaan uit volgende elementen:

  • kost opmaak homologatiedossier SH Speciale-handicap
  • kost opmaak homologatiedossier andere/diversen
  • kost voor de toestemming tot de ombouwing van hun type auto

Geen tegemoetkoming VAPH

Autoaanpassingen zijn opgenomen in verschillende rubrieken in de refertelijst.

Dossierkosten worden niet terugbetaald door het VAPH.

Let op:
Een aangepaste auto wordt pas op de openbare weg toegelaten als zowel de keurings- als de homologatieattesten aanwezig zijn.

Meer info

E-mail: homologatie.voertuigen@mow.vlaanderen.be

KOC - Kenniscentrum Hulpmiddelen - Zenithgebouw - Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel - 02 249 34 44 - koc@vaph.be