Aanpassing auto > Andere noodzakelijke aanpassingen auto

In onderstaande hulpmiddelenfiche vindt u informatie over de aard en het gebruik van het hulpmiddel en richtlijnen die helpen om een vraag voor terugbetaling efficiënt af te handelen.

In de onderdelen ‘Beschrijving van het hulpmiddel’, ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ en ‘Met welke hulpmiddelen kunt u dit hulpmiddel niet combineren?’, vindt u informatie over de mogelijkheden voor terugbetaling van het hulpmiddel. In de beschrijving wordt gedefinieerd welke hulpmiddelen en aanpassingen onder deze referterubriek horen. In het deel ‘Voor wie is het hulpmiddel bestemd?’ wordt aangegeven voor wie en onder welke omstandigheden het VAPH met deze referterubriek standaard een tegemoetkoming voorziet. Als uw situatie niet overeenkomt met een van de situaties die hier beschreven zijn, maar de noodzaak, werkzaamheid, doelmatigheid, gebruiksfrequentie van het hulpmiddel zijn toch aangetoond in functie van de handicap, kan het VAPH eveneens tegemoetkoming geven voor het hulpmiddel.

Meer informatie over de terugbetaling van hulpmiddelen vindt u in het deel ‘Hulpmiddelen’ op de website van het VAPH.

De gevraagde hulpmiddelenfiche (#1282 Aanpassing auto > Andere noodzakelijke aanpassingen auto) is niet geldig op de gevraagde datum (vandaag). Onderstaande versie van de fiche was geldig van 2015-11-20 tot 2019-02-20.

Beschrijving van het hulpmiddel

Met andere noodzakelijke aanpassingen bedoelen we alle autoaanpassingen die niet onder de andere referteomschrijvingen autoaanpassing kunnen aangevraagd worden.

Voor wie is het hulpmiddel bestemd?

 1. Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
  • die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele rolstoel of een elektronische rolstoel;
  • die zelf met de auto rijden vanuit de rolstoel;
  • die zich vrijwel dagelijks met de auto verplaatsen;
  • voor wie volgende fiches geen oplossing zijn:;
   • aanvullende rijlessen om een rijbewijs te behalen of te behouden
   • automatische en semi-automatische transmissie
   • afneembare stuurbol of stuurhandvat zonder bedieningsfuncties
   • stuurbol elektronische bediening
   • gas en remmen aan of op het stuur
   • verplaatsing gaspedaal
   • draaizetel - transferstoel
   • rolstoelopbergsysteem voor manuele rolstoel
   • rolstoelplateaulift
   • rolstoelvergrendeling
   • doorzaksysteem voor toegang tot de wagen met een manuele rolwagen, elektronische rolstoel of scooter
   • noodzakelijke aanpassingen koetswerk
 2. Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
  • die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele rolstoel of een elektronische rolstoel;
  • die zelf met de auto rijden en een transfer uitvoeren in de auto van de rolstoel naar de bestuurderszetel;
  • die zich vrijwel dagelijks met de auto verplaatsen;
  • voor wie volgende fiches geen oplossing zijn:;
   • aanvullende rijlessen om een rijbewijs te behalen of te behouden
   • automatische en semi-automatische transmissie
   • afneembare stuurbol of stuurhandvat zonder bedieningsfuncties
   • stuurbol elektronische bediening
   • gas en remmen aan of op het stuur
   • verplaatsing gaspedaal
   • draaizetel - transferstoel
   • rolstoelopbergsysteem voor manuele rolstoel
   • rolstoelplateaulift
   • rolstoelvergrendeling
   • doorzaksysteem voor toegang tot de wagen met een manuele rolwagen, elektronische rolstoel of scooter
   • noodzakelijke aanpassingen koetswerk
 3. Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
  • die voor verplaatsingen binnen- en buitenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een manuele rolstoel of een elektronische rolstoel;
  • die meerijden vanuit de rolstoel;
  • die zich vrijwel wekelijks met de auto verplaatsen;
  • voor wie volgende fiches geen oplossing zijn:;
   • aanvullende rijlessen om een rijbewijs te behalen of te behouden
   • automatische en semi-automatische transmissie
   • afneembare stuurbol of stuurhandvat zonder bedieningsfuncties
   • stuurbol elektronische bediening
   • gas en remmen aan of op het stuur
   • verplaatsing gaspedaal
   • draaizetel - transferstoel
   • rolstoelopbergsysteem voor manuele rolstoel
   • rolstoelplateaulift
   • rolstoelvergrendeling
   • doorzaksysteem voor toegang tot de wagen met een manuele rolwagen, elektronische rolstoel of scooter
   • noodzakelijke aanpassingen koetswerk

Refertebedrag, refertetermijn, herstellingskosten, procedure, gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief, zeer uitzonderlijke zorgbehoefte

Refertebedrag
1.000,00 euro
Refertetermijn
7 jaar
Herstellingskosten
20% van het refertebedrag; maximumbedrag voor het totaal van de autoaanpassingen: 1.310,17 euro
Vereenvoudigde aanvraagprocedure
Niet mogelijk
Terugbetaling bij gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief
Mogelijk
Zeer uitzonderlijke zorgbehoefte
Mogelijk

Extra informatie

Welke attesten en verslagen voegt u toe om de aanvraag te ondersteunen?

Motivatieverslag autoaanpassing waarin wordt aangetoond dat de volledige autoaanpassing voor de betrokkene de goedkoopst adequate oplossing is om zich zelfstandig mee te verplaatsen en te rijden.

Toelichting

Met andere noodzakelijke aanpassingen bedoelen we alle autoaanpassingen die niet onder de andere referteomschrijvingen autoaanpassing kunnen aangevraagd worden. Andere noodzakelijke aanpassingen is niet bedoeld als aanvulling op andere referteomschrijvingen autoaanpassingen.

Let op

Zelf rijden met een aangepaste auto of meerijden in een auto die toegankelijk is, zijn twee mogelijke oplossingen voor een persoon met een handicap om zich te verplaatsen op middellange en lange afstand. Er zijn echter ook nog andere verplaatsingsmiddelen (bus, tram, trein, taxi ...) beschikbaar. De keuze van een autoaanpassing zal daarom steeds afgewogen moeten worden tegen de kostprijs, de mogelijkheden en de beperkingen van die alternatieve verplaatsingsmiddelen.

Bij de keuze van een autoaanpassing als oplossing moet de hele probleemactiviteit 'zich verplaatsen met de auto' in kaart gebracht worden.

Dat houdt, voor een persoon met een handicap die zelf rijdt, in dat:

Voor een persoon met een handicap die als passagier meerijdt, houdt dat in dat:

Enkel de goedkoopste, adequate oplossing voor de gehele activiteit 'zich verplaatsen met de auto' kan terugbetaald worden. Aanpassingen om een auto te besturen, kunnen enkel terugbetaald worden als het de persoon met een handicap zelf is die meestal de auto bestuurt.

Rolstoelgebruikers die zelf rijden of die meerijden, zittend in de rolstoel, moeten er rekening mee houden dat de kostprijs en adequaatheid van de oplossing, de aangepaste auto, bepaald worden door:

De norm ISO 7176-19 geeft duidelijk aan met welk vastzetsysteem de rolstoel een crashtest ondergaan heeft. Meestal is dat enkel en alleen met vier of meer gordels. Die rolstoelen kunnen niet gebruikt worden om te rijden (de wagen besturen) vanuit de rolstoel. De gebruikers zijn immers niet in staat zelf de gordels aan te leggen.

Enkel mobiliteitshulpmiddelen waarbij aangegeven wordt dat de rolstoel ook een crashtest met een automatisch vastzetsysteem doorstaan heeft, mogen gebruikt worden als veilig mobiliteitshulpmiddel-zitplaats om de wagen te besturen.

De informatie of de rolstoel voldoet aan de norm ISO 7176-19 is terug te vinden in de brochure van de rolstoel. Of de rolstoel als zitplaats tijdens transport mag gebruikt worden, is terug te vinden in gebruikershandleiding van de rolstoel. Raadpleeg telkens de meest recente brochure en de gebruikershandleiding van de rolstoelleverancier. Bij twijfel wordt best een schriftelijke verklaring van de rolstoelleverancier gevraagd waarin beschreven wordt met welk vastzetsysteem de rolstoel een crashtest ondergaan heeft.

Indien het mobiliteitshulpmiddel niet voldoet aan de norm ISO-7176-19 moet volgende informatie bij het advies worden toegevoegd.

U gaat een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van het VAPH voor een autoaanpassing om de betrokkene te kunnen vervoeren in een mobiliteitshulpmiddel. Dat mobiliteitshulpmiddel zal gebruikt worden als zitplaats in de wagen.

Voor het mobiliteitshulpmiddel dat u in uw aanvraag voorstelt, is niet vermeld dat het voldoet aan de ISO-norm voor veilig vervoerbare oplossingen. Sinds 1 januari 2013 worden mensen bij de aankoop van een RIZIV-mobiliteitshulpmiddel geïnformeerd door de RIZIV-erkende verstrekker of het hulpmiddel als een veilige zitplaats in de wagen mag gebruikt worden.

Informeer de betrokkene over de mogelijke gevolgen bij een ongeval en de aansprakelijkheid van de bestuurder. Geef het advies aan de bestuurder om zijn rijstijl, bij gebruik van die oplossing, aan te passen.

Om de mobiliteit van de betrokkene niet in het gedrang te brengen, zal het VAPH de aanvraag autoaanpassing verder afhandelen. Bij de beslissing van het VAPH zal een extra waarschuwing over de mogelijke risico’s en aansprakelijkheid van de bestuurder gevoegd worden.

Bij een volgende aanvraag voor een mobiliteitshulpmiddel moet nagegaan worden of er veilige terugbetaalbare alternatieven op de markt zijn voor een mobiliteitshulpmiddel gebruikt als zitplaats in de wagen.

Meer info zie http://www.hulpmiddeleninfo.be/hmf/veiligvervoer/hmf_veiligvervoer.pdf

Gezien de directe koppeling tussen de noodzakelijke autoaanpassingen en de rolstoel en het verschil tussen de hernieuwingtermijn van een rolstoel en de verwachte gebruiksduur van een autoaanpassing, moet er bij elke hernieuwing van de rolstoel rekening gehouden worden met de huidige en de volgende autoaanpassing. Omgekeerd, moet er bij de vervanging van de auto ook rekening gehouden worden met de huidige en de volgende rolstoelen.

Terugbetaling bij co-ouderschap

De hulpmiddelen of aanpassingen uit deze hulpmiddelenfiche kunnen gemakkelijk meegenomen worden en worden geen tweede keer terugbetaald omwille van co-ouderschap.